Kontakt

Zachęcamy do zapytań o wolne terminy za pośrednictem formularza


 Niniejszym oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y że: Administratorem moich danych osobowych jest RadekTravel, ul. Santocka 13G/33, 71-113 Szczecin (dalej jako „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować mailowo, telefonicznie lub pisemnie. Dane kontaktowe umieszczone są na stronie internetowej www.akademialatania.pl w zakładce „Kontakt”. Moje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), za które Administrator uznaje: udzielenia odpowiedzi na niniejszą korespondencję, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udzielenie przez Administratora odpowiedzi na korespondencję. Moje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. do Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub Towarzystwa Ubezpieczeniowego – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora na potrzeby realizacji usługi szkoleniowej. Moje dane osobowe będą przechowywane w zakresie dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń. Mam prawo: a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, b) dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych, c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.